องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 10

ขึ้นทะเบียนผู้เด็กแรกเกิด

ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด......มีลำดับขั้นตอนอย่างไนบ้างค่ะ

ผู้ตั้งกระทู้ : แม่ลูกอ่อน IP : 110.77.213.60 เวลา : 2022-03-30 10:31:45 (ดู 270)

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเบื้องต้น ดังนี้

บิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่มีสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเด็กแรกเกิดพักอาศัยรวมอยู่ด้วย

เด็กแรกเกิด

มีสัญชาติไทย มีอายุต่ำกว่า 6 ปี อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย สมาชิกกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

2. แบบรับรองสถานะของตรัวเรือน (ดร.02)

3. สูติบัติเด็กแรกเกิด

4. สมุดบัญชีเงินฝากผู้ปกครอง

5. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมและยื่นลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.กำแมด หรือโทร.สอบถาม 045-979766 ต่อ 105 

ผู้ตั้งกระทู้ : สำนักปลัด เวลา : 2022-03-31 14:32:13 IP : 134.236.105.45
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :