องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

             ​องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ได้นำวิสัยทัศน์ของประเทศ  ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่11 (พ.ศ 2555-2559)  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบล โดยดำเนินการวิเคราะห์สรุปสภาพแวดล้อมของจังหวัด (SWOT ANALYSIS) โดยได้จัดเวทีประชาคมตำบลความเห็นจากองค์กรทั้งภาคราชการและภาคเอกชนทุกส่วนจัดประชุมปฏิบัติการระดมสมอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลกำแมด โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
             1.  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ของตำบลให้หมดไปและยกระดับรายได้ของ
                  ประชาชนไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
             2.  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
             3. เพื่อพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์และรักษาไว้ให้ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์   :   กำแมด ตำบลน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล รักษาไว้ซึ่งประเพณี

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1187