องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายประวัติ ยางธิสาร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทร : 081-5799855


นายจำรัส สิงห์ทอง
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชาย ประจิมนอก
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวพัชรินทร์ ทองน้อย
คนงาน