องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสมาน สังคะลุน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายเทวินทร์ ทองน้อย
คนงานประจำรถขยะ


นายจำรัส สิงห์ทอง
คนงานประจำรถขยะ


นายสมชาย ประจิมนอก
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวพัชรินทร์ ทองน้อย
คนงาน