องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสุภาภรณ์ สังคะลุน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวศิริลักษณ์ เวฬุวนารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวคคนงค์ พึ่งตน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายปัญญา นนทะการ
นักจัดการงานทั่วไป


นายดาวใหม่ เวฬุวนารักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวมนัสนันทน์ แก่นจำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0801545100


นางสาววิชชุดา โรมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐพร อินอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายลุทธิพงษ์ ชูรัตน์
นักการ


นายอิสรพงษ์ ช่างไชย
พนักงานขับรถ


นางสาวยุพิน ทองที่
คนงาน(แม่บ้าน)


นายธนวัฒน์ โพธิ์พระทอง
พนักงานขับรถน้ำ


นางสาวสุกันยา รุ่งเรือง
คนงาน


นางสาวฝนทิพย์ แสงศรีเรือง
คนงาน


นายเอกภพ แก่นจำปา
พนักงานดับเพลิง


ว่าที่ร้อยตรี ประกาย พันชารี
คนงาน