องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสมบัติ ภาคแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 091-0651726


นายประวัติ ยางธิสาร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 081-5799855


นางสุภาภรณ์ สังคะลุน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 064-1685245


นางสาววรวิไล สารบาล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร : 088-6768227


นายชัยทัต วงศ์อินตา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 089-4263254


นายประวัติ ยางธิสาร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทร : 081-5799855


นางมยุรี ทองน้อย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 082-1304550


นายกิตติพศ สัตย์ซื่อ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 085-6386860


นายกิตติพศ สัตย์ซื่อ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร : 085-6386860