องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

กองส่งเสริมการเกษตร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร


นายกิตติพศ สัตย์ซื่อ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร


นางสาวอัญญะดา ภูตะอินทร์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายวินัย ทองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาวมลทิรา ศรีมันตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล