องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
***************************************
                เดิมพื้นที่ตำบลกำแมด ขึ้นตรงต่ออำเภอลุมพุก (ปัจจุบันคืออำเภอคำเขื่อนแก้ว) จังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2468 และขึ้นตรงต่อตำบลไผ่ อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันตำบลไผ่คืออำเภอทรายมูล) และในปี พ.ศ. 2494 ได้ยกฐานะบ้านกำแมดเป็นตำบลกำแมด อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวน 11 หมู่บ้าน
                องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลกำแมด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 19 มกราคม 2539
วันที่ : 17 มิถุนายน 2563   View : 1456