องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

การขับเคลื่อนจริยธรรม


ออนไลน์ : 5

การขับเคลื่อนจริยธรรม วันที่ โหลด
โครงการ "เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์"   1 เม.ย. 2567 41
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมจริยธรรม Dos & Don’ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   8 ม.ค. 2567 268
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด   2 ม.ค. 2567 260
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการประจำ ข้าราชการฝ่ายการเมือง   3 ต.ค. 2565 87
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2565   8 เม.ย. 2565 138
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565   8 เม.ย. 2565 132
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   21 ม.ค. 2565 114
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   1 ต.ค. 2563 206
วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล 8 ประการ   1 ต.ค. 2563 253
นโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเเมดให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการบริหารงาน   3 ม.ค. 2562 246
มาตรการส่งเสริมทความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   5 ต.ค. 2561 227
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกำเเมด   5 ต.ค. 2561 219