องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายรพีพัฒน์ ทำเลดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 099-0163711


นายสมบัติ ทวีจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 093-0956309


นายกฤษพงษ์ พรมบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 065-2376893


นายสุเมธ จันลาชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 063-0548418