องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

สาระจาก อบต กำแมด : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อสาระจาก อบต กำแมด วันที่ ผู้ชม
26 มิถุนายน 2565

อบต.กำแมด รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายนของทุกปี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   ...

17 มิ.ย. 2565 553
การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

...

31 มี.ค. 2565 540
การเสริมสร้างให้ข้าราชการรักษาวินัย ฉบับอินโฟกราฟิก

...

25 มี.ค. 2565 470
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม ฉบับที่ 56

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20.....

25 มี.ค. 2565 153
การปฏิบัติกรณีผลตรวจATKขึ้น2ขีด

 ...

18 มี.ค. 2565 204
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรในสังกัด และบุคคลภายนอก ตอบแบบวัดการร.....

14 มี.ค. 2565 150
NO Gift Policy

NO Gift Policy ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโ.....

14 มี.ค. 2565 263
26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติด

...

25 ส.ค. 2564 125
31 พ.ค. วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

...

31 พ.ค. 2564 243
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปี 2562

             ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิ.....

22 ก.พ. 2562 500
ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังกำหนดแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป แก่ผู้ลงทะเบียนฯ ท.....

11 ต.ค. 2560 978