องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการและสังคม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองสวัสดิการและสังคม

กองสวัสดิการและสังคม


นายกิตติพศ สัตย์ซื่อ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวพัชรภรณ์ สารบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาววลัยพร โมระมะณี
คนงาน