องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด


นายประดิษฐ์ ทุ่มโมง
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 13 (ประธานสภาฯ)
เบอร์โทร : 081-0672695


นายพิทักษ์ บุญทวี
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 1 (รองประธานสภาฯ)
เบอร์โทร : 085-2096743


นางอวยพร ไตรยสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 6 (เลขานุการสภาฯ)
เบอร์โทร : 069-4166401


นายวัชรา นาริวงษ์
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 091-7922091


นายโอปัง เบื้องบล
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 087-3775972


นายชาตรี อ่างแก้ว
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 093-0235415


นายยี่ มาสขาว
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 080-1744926


นายสมชาย วงศ์สุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 061-0253354


นางไพจิตร เข็มพันธ์
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 098-7289105


นายสุทัศน์ พิลาน้อย
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 080-1716784


นายไพบูลย์ แก่นจำปา
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 082-1268371


นายพวง กระเบา
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 063-9938712


นายบวร ทองใบ
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 12
เบอร์โทร : 099-1728202


นายอนันต์ ศิลปักษา
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 14
เบอร์โทร : 063-9359728


นายสมพร พันธ์เลิศ
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 15
เบอร์โทร : 080-1634491


นายวัชรินทร์ วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 16
เบอร์โทร : 089-5820592


นายวรวุธ คุณุ
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 17
เบอร์โทร : 098-1348420


นายประกาย ทองใบ
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 18
เบอร์โทร : 061-0413218