องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญสมัครโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 21 ธ.ค. 2566 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 17 พ.ย. 2566 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 6 พ.ย. 2566 10
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 6 พ.ย. 2566 11
ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 6 พ.ย. 2566 11
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 31 ต.ค. 2566 19
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ต.ค. 2566 22
คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 ต.ค. 2566 29
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พ.ศ. 2566 18 ต.ค. 2566 25
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2566 49
ประกาศ อบต.กำเเมด เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15 ก.ย. 2566 39
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) 6 ก.ย. 2566 127
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พ.ศ. 2566 3 ส.ค. 2566 68
คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 2566 51
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ 2 ส.ค. 2566 42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 1 พ.ค. 2566 69
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างความรู้และตระหนักเรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดสัญญานเตือนที่ควรไปโรงพยาบาลและการฝากครรภ์ 20 เม.ย. 2566 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 1 มี.ค. 2566 91
เชิญผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในเเละภายนอกตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย 20 ม.ค. 2566 105
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 17 ม.ค. 2566 94
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 17 ม.ค. 2566 89
ประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 ประจำปี 2566 13 ม.ค. 2566 92
รายงานการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 19 ธ.ค. 2565 118
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 30 พ.ย. 2565 97
เอกสารเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 17 พ.ย. 2565 108
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 1 พ.ย. 2565 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2566 31 ต.ค. 2565 146
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2566 25 ต.ค. 2565 150
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปี 2566 11 ต.ค. 2565 111
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5 ต.ค. 2565 107