องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2567 23 เม.ย. 2567 12
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 23 เม.ย. 2567 10
การจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27 มี.ค. 2567 83
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 27 มี.ค. 2567 37
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27 ก.พ. 2567 97
รายงานแดงผลการปฎิบัติงาน ประจำปี2566 27 ก.พ. 2567 90
การให้ความรู้ความช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 13 ก.พ. 2567 292
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 11 ม.ค. 2567 326
เชิญผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในเเละภายนอกตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามโครงการความประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2 ม.ค. 2567 326
ขอเชิญสมัครโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 21 ธ.ค. 2566 307
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 17 พ.ย. 2566 300
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 6 พ.ย. 2566 297
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 6 พ.ย. 2566 296
ประกาศการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 6 พ.ย. 2566 134
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) 31 ต.ค. 2566 72
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19 ต.ค. 2566 68
คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 ต.ค. 2566 77
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พ.ศ. 2566 18 ต.ค. 2566 89
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2566 165
ประกาศ อบต.กำเเมด เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15 ก.ย. 2566 105
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) 6 ก.ย. 2566 233
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด พ.ศ. 2566 3 ส.ค. 2566 138
คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 ส.ค. 2566 119
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ 2 ส.ค. 2566 124
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 1 พ.ค. 2566 116
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อสร้างความรู้และตระหนักเรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนดสัญญานเตือนที่ควรไปโรงพยาบาลและการฝากครรภ์ 20 เม.ย. 2566 162
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 1 มี.ค. 2566 195
เชิญผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในเเละภายนอกตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย 20 ม.ค. 2566 163
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 17 ม.ค. 2566 136
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 17 ม.ค. 2566 126