องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

E-Service : คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 14

E-Service : คำร้องออนไลน์
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ร้องเรียนด้านงานบริหารบุคคล
ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
ยื่นคำร้องขอเเก้ไขรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง
ยื่นขึ้นทะเบียนเลี้ยงสุนัขเเละเเมว
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป
คำร้องทะเบียนพาณิชย์
คำร้องขอใช้สถานที่ราชการ
คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)