องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางมยุรี เวฬุวนารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวบรรจง สระบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก วัดสุริโยกำแมด


นางหทัยรัฐ วงษ์สว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก วัดศรีนวลโคกสวาท


นางนิภาภรณ์ ลำพุทธา
ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านกุดหิน


นางสาวณัฐธิวัลย์ จันลาชัย
นักวิชาการศึกษา


นางรัชนีย์ พิลาน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหัวงัว


นางยุพิน สุขรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก วัดหนองเหี่ย


นางจันลา สาระบาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วัดสุริโยกำแมด


นางสาวทิพยา เวฬวนารักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วัดสุริโยกำแมด


นางสุดใจ แสงศรีเรือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วัดสุริโยกำแมด


นางปาริชาติ ศรีวงษ์ราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วัดศรีนวลโคกสวาท


นางสำรวย ต้นจันทน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางปวีณา พันธ์เลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุจิตตรา ศรีตาแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโนนยาง


นางสาวพัชรียา สุวรรณเพ็ชร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาววารุณี เผ่าเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ


นางสาวศรัญญา สารบาล
คนงาน