องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


น.ส.วรวิไล สารบาล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง


นางสาวอารี ทองเฟื่อง
นักวิชาการการเงินและบัญชี


นางณัฏฐณิชา เทพมณี
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวรัชนีวรรณ ทุ่มโมง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้


นางสาวอนุชิดา ไชยนา
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุจินธร แก่นจำปา
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ


นายสัจจบุณย์ สาระบาล
คนงาน


นางสาวธิดารัตน์ วันดี
คนงาน