องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

นโยบายนาย


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: นโยบายนาย

4.4 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดได้กำหนดนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (vision) “ กำแมด ตำบลน่าอยู่ ความรู้ทันสมัย พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล รักษาไว้ซึ่งประเพณี

1.      นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จะมุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1    ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
1.2    สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย  ทุกเส้นทางสายหลักและถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็น
1.3    เครือข่ายหลักในการเชื่อมโยง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง บด อัดแน่น สามารถอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.4    สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบชลประทานโดยพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อใช้ในด้านการเกษตร
1.5    การสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขยายระบบประปา สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานระบบประปาหมู่บ้าน
1.6    ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นที่ตำบลกำแมดให้ครอบคลุมและทั่วถึง
1.7    ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรในเขตตำบลกำแมด
1.8    ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำแก่ชุมชน

2.      นโยบายด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จะส่งเสริมผลักดันให้มีขบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยมีแนวทาง ดังนี้
2.1    ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง
2.2    ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.3    ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2.4    จัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

3.      นโยบายสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จะส่งเสริมสนับสนุนให้ตำบลกำแมดเป็นชุมชนน่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการเท่าเทียมกันโดยมีแนวทาง ดังนี้
3.1    ส่งเสริมสร้างชุมชนน่าอยู่และสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีของชุมชน
3.2    สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
3.3    ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
3.4    ส่งเสริมและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ โดยจัดหากิจกรรมและอาชีพเสริม
3.5    ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและยากไร้ ขาดผู้ดูแล

4.      นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จะส่งเสริมระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทาง ดังนี้
4.1    ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความแข็งแรง
4.2    สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล
4.3    ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลกำแมดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
4.4    ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
4.5    ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
4.6    รณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน

5.      นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทาง ดังนี้
5.1    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
5.2    พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ
5.3    ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
5.4    ส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน
5.5    สนับสนุนให้มีสนามกีฬาและมีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล
5.6    ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

6.      นโยบายด้านการท่องเที่ยว
6.1    ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่นประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิม
6.2    พัฒนาอ่างเก็บน้ำธรรมานุรักษ์และฝายใต้บ้านโนนยางให้เป็นสถานที่พักผ่อน
 
7.      นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทาง ดังนี้
7.1    ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ  “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์เพื่อประชาชนตำบลกำแมด”
7.2    ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆทุกแห่ง กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
7.3    เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
7.4    ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการระบบการบริหารและการลดขั้นตอนในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
7.5    สร้างระบบการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยึดหลักการจ่าย ค่าตอบแทนผลงานโดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
7.6    เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
7.7    สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
7.8    สนับสนุนศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯและผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น
7.9    บริหารงานคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
7.10   พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
 
7.11  ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
7.12  ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดให้มีมาตรฐาน พร้อมที่จะจัดมาตรฐานในระดับต่างๆ
7.13  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลกำแมด
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 825