องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ห้องน้ำคนพิการ)


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ห้องน้ำคนพิการ)

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ห้องน้ำคนพิกา) 
โพสโดย : มนัสนันทน์   วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565   View : 145
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่  (ดู 1048)
ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลกำแมด ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)  (ดู 1045)
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 1759)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561  (ดู 808)
การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่ง และระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (ดู 1451)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564  (ดู 1168)
ประกาศ การโอน(ย้าย) ข้าราชการพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ค.ศ.1  (ดู 2289)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :