องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะอปท.


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะอปท.

ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะอปท.
โพสโดย : มนัสนันทน์   วันที่ : 14 มิถุนายน 2565   View : 90
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่  (ดู 968)
ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลกำแมด ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)  (ดู 968)
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 1682)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561  (ดู 754)
การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่ง และระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  (ดู 1319)
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564  (ดู 1102)
ประกาศ การโอน(ย้าย) ข้าราชการพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ค.ศ.1  (ดู 2120)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :