องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 3

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
ขั้นตอนการให้บริการ E-Service ระบบขอรับบริการออนไลน์   2 ต.ค. 2566 44
คู่มือการให้บริการประชาชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด   2 ต.ค. 2566 20
คู่มือการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคมประจำปี พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 76
คู่มือบริการประชาชนกองส่งเสริมการเกษตร   2 ต.ค. 2566 30
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   11 มี.ค. 2564 216
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   11 มี.ค. 2564 226
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   11 มี.ค. 2564 231
การขออนุเคราะห์ดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   11 มี.ค. 2564 212
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   11 มี.ค. 2564 205
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 2564 190
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 2564 197
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 2564 182
การแจ้งขุดดิน   11 มี.ค. 2564 184
การแจ้งถมดิน   11 มี.ค. 2564 173
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   11 มี.ค. 2564 193
การรับชำระภาษีป้าย   11 มี.ค. 2564 156
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   11 มี.ค. 2564 172
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   11 มี.ค. 2564 178
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   11 มี.ค. 2564 240
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21   11 มี.ค. 2564 385
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   11 มี.ค. 2564 196
คู่มือประชาชน   11 มี.ค. 2564 187
ประกาศใช้คู่มือประชาชน   11 มี.ค. 2564 180
คำขออนุญาติก่อสร้าง ข.1   4 มิ.ย. 2563 193