องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 6

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   11 มี.ค. 2564 187
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   11 มี.ค. 2564 199
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   11 มี.ค. 2564 188
การขออนุเคราะห์ดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   11 มี.ค. 2564 185
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   11 มี.ค. 2564 178
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 2564 163
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 2564 172
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 2564 159
การแจ้งขุดดิน   11 มี.ค. 2564 163
การแจ้งถมดิน   11 มี.ค. 2564 150
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   11 มี.ค. 2564 165
การรับชำระภาษีป้าย   11 มี.ค. 2564 129
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   11 มี.ค. 2564 151
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   11 มี.ค. 2564 153
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   11 มี.ค. 2564 185
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21   11 มี.ค. 2564 314
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   11 มี.ค. 2564 166
คู่มือประชาชน   11 มี.ค. 2564 163
ประกาศใช้คู่มือประชาชน   11 มี.ค. 2564 153
คำขออนุญาติก่อสร้าง ข.1   4 มิ.ย. 2563 174