คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 9

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ   17 มิ.ย. 2565 39
คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   6 พ.ค. 2565 46
คู่มือจัดทำแผน   11 มิ.ย. 2563 304
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   5 มิ.ย. 2563 270
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   4 มิ.ย. 2563 211
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   7 มิ.ย. 2562 339
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   10 พ.ค. 2562 175
คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ   7 ม.ค. 2562 325
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   8 ต.ค. 2561 222
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการประชาชน   2 ต.ค. 2561 271