องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการจัดทำ-เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566   12 ม.ค. 2566 147
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ   17 มิ.ย. 2565 114
คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   6 พ.ค. 2565 157
คู่มือจัดทำแผน   11 มิ.ย. 2563 412
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   5 มิ.ย. 2563 394
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   4 มิ.ย. 2563 273
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   7 มิ.ย. 2562 469
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   10 พ.ค. 2562 229
คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ   7 ม.ค. 2562 618
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   8 ต.ค. 2561 293
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการประชาชน   2 ต.ค. 2561 410