องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 3

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ   3 ต.ค. 2566 80
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   2 ต.ค. 2566 67
คู่มือการจัดทําการแก้ไขเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   2 ต.ค. 2566 242
คู่มือการจัดทำ-เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566   12 ม.ค. 2566 335
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ   17 มิ.ย. 2565 155
คู่มือปฏิบัติงาน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   6 พ.ค. 2565 228
คู่มือจัดทำแผน   11 มิ.ย. 2563 452
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   5 มิ.ย. 2563 442
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   4 มิ.ย. 2563 315
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   7 มิ.ย. 2562 543
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   10 พ.ค. 2562 263
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   8 ต.ค. 2561 331
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการประชาชน   2 ต.ค. 2561 481