องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 7

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบขอข้อมูลข่าวสาร   4 มิ.ย. 2563 489
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   4 มิ.ย. 2563 246
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกิบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล   4 มิ.ย. 2563 282
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการรับเงิน   4 มิ.ย. 2563 239
แบบคำร้องขอซ่อมงานไฟฟ้า   4 มิ.ย. 2563 253
ภ.บ.ท. 5 แบบแสดงรายการที่ดิน   4 มิ.ย. 2563 229
ภ.ร.ด. 2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน   4 มิ.ย. 2563 244
แบบคำร้องทั่วไป   4 มิ.ย. 2563 229
คำร้องเรียนร้องทุกข์   4 มิ.ย. 2563 254
ขอน้ำอุปโภคบริโภค   4 มิ.ย. 2563 235
แบบ ข.5   4 มิ.ย. 2563 3107
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์   4 มิ.ย. 2563 226
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ   4 มิ.ย. 2563 228
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   4 มิ.ย. 2563 244
แบบคำร้องขอกำลัง อปพร.   4 มิ.ย. 2563 1435
แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร   4 มิ.ย. 2563 225
แบบคำขอใช้อินเตอร์เน็ต   4 มิ.ย. 2563 217
แบบฟอร์มขอหนัะงสือรับรองสิ่งปลูกสร้างว่ามีอยู่จริง   4 มิ.ย. 2563 242
แบบฟอร์มขุดดิน ถมดิน   4 มิ.ย. 2563 533
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน   4 มิ.ย. 2563 233