องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 5

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบขอข้อมูลข่าวสาร   4 มิ.ย. 2563 434
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์   4 มิ.ย. 2563 208
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกิบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล   4 มิ.ย. 2563 234
ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการรับเงิน   4 มิ.ย. 2563 198
แบบคำร้องขอซ่อมงานไฟฟ้า   4 มิ.ย. 2563 210
ภ.บ.ท. 5 แบบแสดงรายการที่ดิน   4 มิ.ย. 2563 192
ภ.ร.ด. 2 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือน   4 มิ.ย. 2563 204
แบบคำร้องทั่วไป   4 มิ.ย. 2563 193
คำร้องเรียนร้องทุกข์   4 มิ.ย. 2563 211
ขอน้ำอุปโภคบริโภค   4 มิ.ย. 2563 194
แบบ ข.5   4 มิ.ย. 2563 1213
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์   4 มิ.ย. 2563 180
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ   4 มิ.ย. 2563 184
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   4 มิ.ย. 2563 204
แบบคำร้องขอกำลัง อปพร.   4 มิ.ย. 2563 445
แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร   4 มิ.ย. 2563 186
แบบคำขอใช้อินเตอร์เน็ต   4 มิ.ย. 2563 177
แบบฟอร์มขอหนัะงสือรับรองสิ่งปลูกสร้างว่ามีอยู่จริง   4 มิ.ย. 2563 184
แบบฟอร์มขุดดิน ถมดิน   4 มิ.ย. 2563 247
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน   4 มิ.ย. 2563 186