องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 2

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน   15 ม.ค. 2567 272
สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   3 ต.ค. 2566 198
สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 3 เดือน   3 เม.ย. 2566 84
สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 85
สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 3 เดือน   27 ม.ค. 2566 76
สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน   24 ต.ค. 2565 63
สรุปผลการดำเนินการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน   7 ต.ค. 2565 86
ตารางสรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ฯ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565   20 เม.ย. 2565 132
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก   20 เม.ย. 2565 128
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง   20 ม.ค. 2565 119
ตารางสรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564   5 ต.ค. 2564 115
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)   1 เม.ย. 2564 228
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง)   6 พ.ย. 2563 245
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)   30 เม.ย. 2563 247