รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล ปี 2564   14 ก.พ. 2565 33
สถิติการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   5 เม.ย. 2564 187
รายงานผลดำเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 มี.ค. 2564 132
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 (1 ต.ค.62-30เม.ย.63)   8 พ.ค. 2563 173
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 2 (1 พ.ค.62 -30 ก.ย.62)   10 ต.ค. 2562 155
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 61 - 30 เมษายน 2562)   24 มิ.ย. 2562 225