องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ต.ค. 2566 65
รายงานรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ธ.ค. 2565 81
รายงานเงินสะสมเเละทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565   26 ต.ค. 2565 68
รายงานเงินสะสมเเละทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565   10 พ.ค. 2565 115
รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 พ.ย. 2564 178
งบเเสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   24 ธ.ค. 2563 207
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   23 ธ.ค. 2563 254
รายงานงบเเสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563   30 พ.ย. 2563 233
รายงานงบทดลองหลังปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 2563   30 พ.ย. 2563 256
รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 2563 398
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563   18 ก.ย. 2563 230
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 2563 241
รายงานงบเเสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   9 ม.ค. 2563 258
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560   21 พ.ย. 2560 452