รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานเงินสะสมเเละทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565   10 พ.ค. 2565 35
รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 พ.ย. 2564 78
งบเเสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   24 ธ.ค. 2563 117
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   23 ธ.ค. 2563 164
รายงานงบเเสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563   30 พ.ย. 2563 145
รายงานงบทดลองหลังปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 2563   30 พ.ย. 2563 164
รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 2563 210
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563   18 ก.ย. 2563 137
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 2563 160
รายงานงบเเสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   9 ม.ค. 2563 151
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560   21 พ.ย. 2560 345