องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากแยกอ่างน้อยถึงที่นานายประทีป ไชยนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายธนบัติ ประทุมดวง-บ้านนางบุญนำ บุญศรี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางบัวบาน อังคะคำมูล-เมรุวัดศรีนวน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางทวี แก่นจำปา-บ้านนางบุญเพ็ง ลือโสภา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ 16 ถึงสี่แยกสารคามบ้านนางบุญหนา นางาม 29 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองเหี่ย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุริโยกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีนวนโคกสวาท ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวงัว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหิน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องสำรองไฟ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาคอวีและคอปกสำหรับคณะกรรมการกีฬา คณะดำเนินงานและนักกีฬา ตามโครการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลกำแมดประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองเหี่ย หมู่ที่ 18 ซอยบ้านนางพิกุล เรียงรัตน์ถึงนานายสุนทร ภูยอดพลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังระหว่างนานางหนูเจน ไชยนา ถึงนานายชัยยงค์ กองศรีมา บ้านหัวงัว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางนิยม คันโททอง-หน้าโรงเรียนบ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากนานางน้อย ปัจฉิมมาไปถึงสามแยกบ้านนายสมร มาตขาว หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างคสล.บ้านนายประดิษฐ์ ทุ่มโมง-สามแยกรอบนอกหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปรับปรุงที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรางวัลสำหรับเด็กในการตอบคำถามตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1539 ยโสธร ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่นๆ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 2088 ยโสธร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเข้าหมู่บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 13 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 23 พ.ย. 2566
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 23 พ.ย. 2566