ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ของกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกอ่างน้อยถึงที่นานายประทีป ไชยนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจันทรา หมื่นสาย หมู่ที่ 6 - สี่แยกสง่าตัดใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนานายศรีนวล แก้วศรี - นายสมหวัง พันธ์เลิศ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านกำแมด หมู่ที่ 16 ถึงสี่แยกสารคามบ้านางบุญหนา นางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตรับผิดขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวงัว เดือน พ.ย.-ธ.ค.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยางเดือน พ.ย.-ธ.ค.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหินเดือน พ.ย.-ธ.ค.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองเหี่ย เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวันสุริโยกำแมด เดือน พ.ย.-ธ.ค.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีนวนโคกสวาทเดือน พ.ย.-ธ.ค.2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9080 ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 2565
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ20-007 สายทาง แยกทางหลวงชนบท ยส.3017 บ้านโนนยาง-แยก อบจ.กุดหินหัวงัว หมู่ที่ 3 บ้านโนนยาง ตำบลกำแมด กว้าง 4 เมตรยาว 3,590 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,360 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 19 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร ของกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๐๘๐ ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกำแมด ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
จ้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายจันทร์ พรานปืน หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลกำแมด(จังหวัดสะอาด) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูยน์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศรีนวนโคกสวาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 2565