กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสมาน สังคะลุน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายเทวินทร์ ทองน้อย
พนักงานประจำรถขยะ


นายจำรัส สิงห์ทอง
คนงานทั่วไป


นายสมชาย ประจิมนอก
พนักงานประจำรถขยะ


นางสาวพัชรินทร์ ทองน้อย
คนงานทั่วไป