ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 ไปสี่แยกหนองยอ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) 3 มี.ค. 63 9
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายแสงจันทร์ สิงห์เทพ ถึงบ้านนางวิลัย บุญเติม) 3 มี.ค. 63 7
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเอ็นอ้า หมู่ที่ 8 ไปอ่างธรรมนุรักษ์ (ช่วงต่อถนนคอนกรีตเดิมไปแยกถนนสายบ้านหัวงัว - บ้านหนองเหี่ย) 3 มี.ค. 63 10
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6 (ช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) 3 มี.ค. 63 7
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 (ช่วงต่อถนน คสล.เดิม ไปบ้านกำแมด) 5 ก.พ. 63 10
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้าน บ้านหัวงัว หมู่ที่ 9 (สายสี่แยกบ้านนางประกอบ ขันเงิน - โรงสีชุมชนบ้านหัวงัว หมู่ที่ 9) 5 ก.พ. 63 10
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนศรี หมู่ที่ 12 ไปบ้านกุดหิน ช่วงที่นานายจันทร์ที ศรีมันตะ ถึงนา นายนงนุช พันธ์เลิศ 5 ก.พ. 63 10
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงนา นายสมพร ปัจฉิมมา ไปห้าแยกบ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 5 ก.พ. 63 11
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำแมด หมู่ที่ 16 ไปบ้านหัวงัว หมู่ที่ 9 5 ก.พ. 63 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 3 ก.พ. 63 14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 ก.พ. 63 10
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 31 ม.ค. 63 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 2 ม.ค. 63 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 2 ธ.ค. 62 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 1 พ.ย. 62 10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 ต.ค. 62 48
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 62 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 27 ก.ย. 62 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 (ช่วงหน้าบ้าน อบต.ยี่) 9 ก.ย. 62 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (ช่วงสี่แยกบ้านนายสงวน ขยันหา) 9 ก.ย. 62 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่ 5 (รูปตัวยู) 9 ก.ย. 62 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน (รูปตัวยู) (ช่วงสี่แยกกลางบ้านไปทางหนองตาไก้) 9 ก.ย. 62 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงตลาดสดของ อบต.กำแมด 6 ก.ย. 62 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 2 ก.ย. 62 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสังวาล เข็มพันธ์ ไปถึงบ้านหนองตาไก้ (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมภายในหมู่บ้าน) 27 ส.ค. 62 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยค้อ ม.13 (จากช่วงบ้านนายไพรทูรณ์ พึ่งตนไปบ้านนางสุพรรษา กองสินธุ์) 26 ส.ค. 62 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านกุดหิน หมู่ 4 (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิม) 26 ส.ค. 62 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัด ไปถึงถนนห้าแยก (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิม) 26 ส.ค. 62 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านห้วยค้อไปบ้านโคกสวาท ม.10 (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิม) 26 ส.ค. 62 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวงัว ไปถึงแยกบ้านห้วยค้อ (ช่วงต่อจากคอนกรีตเดิมเส้นข้างวัด) 26 ส.ค. 62 30