สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด


นายพิทักษ์ บุญทวี
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 1 (รองประธานสภาฯ)


นายวัชรา นาริวงษ์
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 2


นายโอปัง เบื้องบล
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 3


นายชาตรี อ่างแก้ว
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 4


นายยี่ มาสขาว
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 5


นางอวยพร ไตรยสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 6 (เลขานุการสภาฯ)


นายสมบัติ ทวีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 7


นางไพจิตร เข็มพันธ์
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 8


นายสุทัศน์ พิลาน้อย
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 9


นายไพบูลย์ แก่นจำปา
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 10


นายพวง กระเบา
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 11


นายบวร ทองใบ
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 12


นายประดิษฐ์ ทุ่มโมง
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 13 (ประธานสภาฯ)


นายอนันต์ ศิลปักษา
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 14


นายสมพร พันธ์เลิศ
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 15


นายวัชรินทร์ วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 16


นายวรวุธ คุณุ
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 17


นายประกาย ทองใบ
สมาชิกสภา อบต.กำแมด หมู่ที่ 18