ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 2 ก.ย. 63 9
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 17 ส.ค. 63 13
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 17 ส.ค. 63 8
ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ส.ค. 63 38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ก.ค. 63 86
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 ก.ค. 63 124
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 15 มิ.ย. 63 21
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 15 มิ.ย. 63 11
ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 9 มิ.ย. 63 21
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 1 มิ.ย. 63 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29 พ.ค. 63 22
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 5 มี.ค. 63 13
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 24 ก.พ. 63 55
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2563 24 ก.พ. 63 10
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 4 ก.พ. 63 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 21 ม.ค. 63 111
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 20 ม.ค. 63 60
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 20 ม.ค. 63 45
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 19 ธ.ค. 62 10
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 18 ธ.ค. 62 32
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่องใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 พ.ย. 62 47
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 19 พ.ย. 62 49
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 14 พ.ย. 62 53
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 1 ต.ค. 62 7
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 23 ส.ค. 62 152
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 14 ส.ค. 62 34
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 14 ส.ค. 62 11
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 21 มิ.ย. 62 39
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 21 มิ.ย. 62 10
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 พ.ค. 62 11