ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะอปท. 14 มิ.ย. 65 10
ขอเชิญตอบเเบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. 14 มิ.ย. 65 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 20 พ.ค. 65 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (จากเดิม) ประจำปี 2565 20 พ.ค. 65 12
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 พ.ค. 65 48
สรุปผลดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 20 เม.ย. 65 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากมีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) (ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4 - 11 มีนาคม 2565 เปิดทำการปกติวันที่ 14 มีนาคม 2565) 4 มี.ค. 65 73
ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 1 มี.ค. 65 68
ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 1 มี.ค. 65 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 25 ก.พ. 65 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เล่มที่ 74/65 ตั้งแต่เลขที่ 1 - 50 4 ม.ค. 65 98
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 16 พ.ย. 64 127
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 4 พ.ย. 64 114
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 4 พ.ย. 64 107
รายงาน กการจ่ายเงิน - การรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 4 พ.ย. 64 104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 3 พ.ย. 64 108
สรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง) 2 พ.ย. 64 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 28 ต.ค. 64 84
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 27 ต.ค. 64 136
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปี 2565 26 ต.ค. 64 69
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 7 ต.ค. 64 86
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 6 ต.ค. 64 87
ประการผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองคืการบริหารส่วนตำบลกำแมด 6 ต.ค. 64 98
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 6 ต.ค. 64 83
โครงการธนาคารขยะ บ้านกุดหินหมู่ที่4 และโรงเรียนบ้านโนนยาง วันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 7 ก.ย. 64 99
ประกาศเรื่องโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) 6 ก.ย. 64 159
ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 9 ส.ค. 64 28
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation Center) 4 ส.ค. 64 170
ประกาศ อบต.กำแมด เรื่อง ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 ส.ค. 64 141
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 2 ก.ค. 64 18