ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 22 ธ.ค. 63 10
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22 ธ.ค. 63 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันหรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 7 ธ.ค. 63 23
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 24 พ.ย. 63 16
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 23 พ.ย. 63 9
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ต.ค. 63 27
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ฌ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 18 ก.ย. 63 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 2 ก.ย. 63 21
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 17 ส.ค. 63 31
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 17 ส.ค. 63 30
ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ส.ค. 63 55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ก.ค. 63 102
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 ก.ค. 63 151
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 15 มิ.ย. 63 33
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 15 มิ.ย. 63 22
ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 9 มิ.ย. 63 30
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 1 มิ.ย. 63 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29 พ.ค. 63 35
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 5 มี.ค. 63 22
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 24 ก.พ. 63 71
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2563 24 ก.พ. 63 19
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 4 ก.พ. 63 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 21 ม.ค. 63 167
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 20 ม.ค. 63 72
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 20 ม.ค. 63 62
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 19 ธ.ค. 62 22
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 18 ธ.ค. 62 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่องใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 พ.ย. 62 61
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 19 พ.ย. 62 63
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 14 พ.ย. 62 68