ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 5 มี.ค. 63 2
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 24 ก.พ. 63 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 4 ก.พ. 63 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 21 ม.ค. 63 35
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 20 ม.ค. 63 18
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 20 ม.ค. 63 14
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 18 ธ.ค. 62 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่องใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 พ.ย. 62 22
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 19 พ.ย. 62 22
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 14 พ.ย. 62 26
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 23 ส.ค. 62 100
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 14 ส.ค. 62 1
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 21 มิ.ย. 62 1
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก 7 พ.ค. 62 89
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 22 มี.ค. 62 1
เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกำแมดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 26 ก.พ. 62 97
ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ 25 ก.พ. 62 88
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 1 ก.พ. 62 20
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 21 ม.ค. 62 113
ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ม.ค. 62 93
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 4 ม.ค. 62 1
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 17 ธ.ค. 61 96
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 ต.ค. 61 80
ประกาศ การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน หรือข้าราชการประเภทอื่นใน ตำแหน่ง และระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบีญชีปฏิบัติการ ที่ว่าง 4 มิ.ย. 61 170
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2561 31 พ.ค. 61 471
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 30 มี.ค. 61 509
ประกาศ การโอน(ย้าย) ข้าราชการพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ค.ศ.1 16 มี.ค. 61 710
การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน หรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่ง และระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 4 ม.ค. 61 521
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 13 ธ.ค. 60 356
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 4 ธ.ค. 60 915