ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 15 มิ.ย. 63 3
ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 9 มิ.ย. 63 9
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 1 มิ.ย. 63 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29 พ.ค. 63 8
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 5 มี.ค. 63 27
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 24 ก.พ. 63 40
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 4 ก.พ. 63 57
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 21 ม.ค. 63 71
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 20 ม.ค. 63 42
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 20 ม.ค. 63 35
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 18 ธ.ค. 62 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่องใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19 พ.ย. 62 37
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมดเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 19 พ.ย. 62 35
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 14 พ.ย. 62 41
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 23 ส.ค. 62 136
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 14 ส.ค. 62 21
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 21 มิ.ย. 62 20
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก 7 พ.ค. 62 102
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 22 มี.ค. 62 21
เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกำแมดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 26 ก.พ. 62 122
ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ 25 ก.พ. 62 106
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 1 ก.พ. 62 36
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 21 ม.ค. 62 137
ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ม.ค. 62 110
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 4 ม.ค. 62 20
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 17 ธ.ค. 61 110
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 ต.ค. 61 94
ประกาศ การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน หรือข้าราชการประเภทอื่นใน ตำแหน่ง และระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบีญชีปฏิบัติการ ที่ว่าง 4 มิ.ย. 61 188
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2561 31 พ.ค. 61 531
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 30 มี.ค. 61 577