ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเรื่องโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2564-2566) 6 ก.ย. 64 16
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย (Community Isolation Center) 4 ส.ค. 64 25
ประกาศ อบต.กำแมด เรื่อง ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 ส.ค. 64 23
ประกาศรายงานติดตามแผนและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 เม.ย. 64 64
ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 4 เม.ย. 64 71
ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2564 4 เม.ย. 64 57
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 1 มี.ค. 64 61
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2564 16 ก.พ. 64 72
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2564 16 ก.พ. 64 80
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 2 ก.พ. 64 144
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 2 ก.พ. 64 82
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 28 ม.ค. 64 75
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563 22 ธ.ค. 63 78
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22 ธ.ค. 63 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง การรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันหรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 7 ธ.ค. 63 99
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 24 พ.ย. 63 92
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 23 พ.ย. 63 84
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ต.ค. 63 95
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ฌ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 18 ก.ย. 63 70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 2 ก.ย. 63 69
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 17 ส.ค. 63 94
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 17 ส.ค. 63 106
ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ส.ค. 63 108
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ก.ค. 63 153
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 ก.ค. 63 209
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 15 มิ.ย. 63 89
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 15 มิ.ย. 63 66
ประชาสัมพันธ์ตอบเเบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 9 มิ.ย. 63 76
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 1 มิ.ย. 63 105
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 29 พ.ค. 63 95