คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายรพีพัฒน์ ทำเลดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 099-0163711


นางอวยพร จุดาสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 091-0188393


นายอดุลย์ สารบาล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 083-8356529


นายสุเมธ จันลาชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
เบอร์โทร : 063-0548418