คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายรพีพัฒน์ ทำเลดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางอวยพร จุดาสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายอดุลย์ สาระบาล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุเมธ จันลาชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด