ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด


1.      สภาพทั่วไป
1.1.  ที่ตั้งและขนาดพื้นที่
1.1.1  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอกุดชุม  ห่างจากอำเภอกุดชุมประมาณ  8  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดยโสธร ประมาณ 45 กิโลเมตร ( 2  มีนาคม  2540  จัดตั้ง อบต.)
1.1.2  ขนาดพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด มีพื้นที่ 73 ตารางกิโลเมตร (45,625   ไร่)

1.2. อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอกุดชุม  โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ   ติดต่อกับอาณาเขตของตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาณาเขตของตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ทิศใต้   ติดต่อกับอาณาเขตของตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอาณาเขตของตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีหนอง บึง ลำห้วย
ทั่วไปลักษณะของดินในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เป็นดินร่วนปนทรายปัจจุบันใช้ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนา  สภาพป่าในปัจจุบัน  จะพบเฉพาะที่เป็นพื้นที่ป่าสาธารณะ(ป่าช้า)  และป่าเบญจพรรณในเขตพื้นที่ของ สปก.

1.4  จำนวนหมู่บ้าน    18     หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด  มีทั้งหมด    18    หมู่บ้าน
 

หมู่ที่

บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

1

กำแมด

นายสงวน นางาม

248

2

หัวงัว

นายสงกรานณ์  จันทร์เหลือง

214

3

โนนยาง

นายบุญเนา โมระมะณี

212

4

กุดหิน

นายประนมพร เทศไทย

266

5

หนองเหี่ย

นายสมบูรณ์ ฉลองคุณ

166

6

หนองตาไก้

นายประยูร ไตรยสุทธิ์

144

7

กำแมด

นายบุญตา พันธ์เลิศ

231

8

คำเอ็นอ้า

นายวินัย เวฬุวนารักษ์ (กำนัน)

118

9

หัวงัว

นายสัญญา ศรีตาแสง

184

10

โคกสวาท

นายดุสิต  คำย้าว

151

11

โนนยาง

นายสวาท ศรีวงษ์ราช

202

12

แสนศรี

นายคำหลาง วงค์สว่าง

112

13

ห้วยค้อ

นายวิฑูรย์  สุนทรา

65

14

หัวงัว

นายเพ็ง ผลดา

210

15

กุดหิน

นายสิงห์ ศรีวะสุทธิ์

80

16

กำแมด

นายบุญศรี เวฬุวนารักษ์

206

17

โนนยาง

นายบุญมา คุณุ

226

18

หนองเหี่ย

นายประดิษฐ์ เข็มพันธ์

157

รวม

3,192


​ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 1303