หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสมบัติ ภาคแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด


นายประวัติ ยางธิสาร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด


นางสุภาภรณ์ สังคะลุน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววรวิไล สารบาล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง


นายชัยทัต วงศ์อินตา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมาน สังคะลุน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางมยุรี ทองน้อย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายกิตติพศ สัตย์ซื่อ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายกิตติพศ สัตย์ซื่อ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร