กองคลัง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายประวัติ ยางธิสาร
รักษาการ ผู้อำนวยกองคลัง


น.ส.วรวิไล สารบาล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวอารี ทองเฟื่อง
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ


นางณัฏฐณิชา เทพมณี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวรัชนีวรรณ ทุ่มโมง
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้


นางสาวอนุชิดา ไชยนา
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุจินธร แก่นจำปา
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ


นายศรายุทธ อดกลั้น
คนงานทั่วไป


นายสัจจบุณย์ สาระบาล
คนงานทั่วไป