สาระจาก อบต กำแมด : องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อสาระจาก อบต กำแมด วันที่ ผู้ชม
26 มิถุนายน 2565

อบต.กำแมด รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายนของทุกปี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก   ...

17 มิ.ย. 65 8
31 พ.ค. วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

...

31 พ.ค. 64 7
26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติด

...

25 ส.ค. 64 4
การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

...

31 มี.ค. 65 35
การเสริมสร้างให้ข้าราชการรักษาวินัย ฉบับอินโฟกราฟิก

...

25 มี.ค. 65 85
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม ฉบับที่ 56

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20.....

25 มี.ค. 65 29
การปฏิบัติกรณีผลตรวจATKขึ้น2ขีด

 ...

18 มี.ค. 65 30
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรในสังกัด และบุคคลภายนอก ตอบแบบวัดการร.....

14 มี.ค. 65 29
NO Gift Policy

NO Gift Policy ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโ.....

14 มี.ค. 65 31
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปี 2562

             ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิ.....

22 ก.พ. 62 321
ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังกำหนดแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป แก่ผู้ลงทะเบียนฯ ท.....

11 ต.ค. 60 459