เอกสารเผยแพร่


ออนไลน์ : 2

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562   24 ต.ค. 62 16
เผยแพร่บทความเรื่องขอดูคะแนนโหวตให้ออก,อาหารกลางวันของหนู,งานใหญ่คุมให้ดีนะ,อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ,ลูกผมเรียนเก่ง   3 ต.ค. 62 17
ข้อบัญญัติ งปณ.พ.ศ.2563 มาตรา 9 (3)   1 ต.ค. 62 8
ประกาศผลสอบ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ก.ย. 62 22
ประกาศผลสอบ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ก.ย. 62 22
เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   28 มิ.ย. 62 9
ประเมินความพึงพอใจ 2561   7 มิ.ย. 62 46
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   7 มิ.ย. 62 41
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   7 มิ.ย. 62 40
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด   7 มิ.ย. 62 35
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด   7 มิ.ย. 62 33
มาตรการนโยบายพัฒนา อบต.   25 ต.ค. 61 44
ประกาศเจตรมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น   28 มิ.ย. 60 54
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   28 มิ.ย. 60 55
ประกาศใช้คู่มือประชาน   20 ก.ค. 57 49