มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
คำสั่งคณะกรรมการทำงาน ITA 2565   31 มี.ค. 65 31
นโยบายไม่รับไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy)   15 ก.พ. 65 24
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปี 2564   30 ธ.ค. 64 25
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   28 ธ.ค. 64 23
คำสั่งคณะทำงาน ITA 2564   12 มี.ค. 64 138
รายงายการวิเคระห์ผลการประมาณฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ก.พ. 64 101
รายการผลประเมิน ITA 2563   29 ธ.ค. 63 101
มาตรการนโยบายพัฒนา อบต.ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการบริหารงาน   25 ต.ค. 61 205
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซืิ้อจัดจ้าง   4 ต.ค. 61 153
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด   30 ส.ค. 61 132