มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
คำสั่งคณะทำงาน ITA 2564   12 มี.ค. 64 11
รายงายการวิเคระห์ผลการประมาณฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ก.พ. 64 7
รายการผลประเมิน ITA 2563   29 ธ.ค. 63 5
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   1 ต.ค. 63 2
มาตรการนโยบายพัฒนา อบต.ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการบริหารงาน   25 ต.ค. 61 111
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซืิ้อจัดจ้าง   4 ต.ค. 61 46
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด   30 ส.ค. 61 44