กองการศึกษา


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางมยุรี เวฬุวนารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวบรรจง สระบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก วัดสุริโยกำแมด


นางหทัยรัฐ วงษ์สว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก วัดศรีนวลโคกสวาท


นางนิภาภรณ์ ลำพุทธา
ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านกุดหิน


นางสังวร โมระมะณี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนีย์ พิลาน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหัวงัว


นางยุพิน สุขรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก วัดหนองเหี่ย


นางจันลา สาระบาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วัดสุริโยกำแมด


นางสาวทิพยา เวฬวนารักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วัดสุริโยกำแมด


นางสุดใจ แสงศรีเรือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วัดสุริโยกำแมด


นางปาริชาติ ศรีวงษ์ราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วัดศรีนวลโคกสวาท


นางสำรวย ต้นจันทน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางปวีณา พันธ์เลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางลมฝน สมศักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหัวงัว


นางสาวสุมาลี บุญมา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านหัวงัว


นางสาวสุจิตตรา ศรีตาแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโนนยาง


นางสุกัญญา แก่นจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโนนยาง


นางสาววารุณี เผ่าเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ


นางสาวพัชรียา สุวรรณเพ็ชร
คนงานทั่วไป


นางสาวศรัญญา สารบาล
คนงานทั่วไป