กองการศึกษา


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองการศึกษา

กองการศึกษา


นางมยุรี เวฬุวนารักษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวบรรจง สระบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางหทัยรัฐ วงษ์สว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนิภาภรณ์ ลำพุทธา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางณาตยา ขยันหา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางยุพิน สุขรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววนิดา คุณุ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางรัชนีย์ พิลาน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายสังวร โมระมะณี
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางจันลา สาระบาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสำรวย ต้นจันทน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางษมน ศรีวงษ์ราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางลมฝน สมศักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางษมน ศรีวงษ์ราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวิตรี จันทราชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางปวีณา พันธ์เลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววารุณี เผ่าเพ็ง
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายถวิล วงค์เทพ
คนงานทั่วไป (งานกีฬาและนันทนาการ)


นางสาวทิพยา เวฬวนารักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วัดสุริโยกำแมด


นางสุกัญญา แก่นจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บ้านโนนยาง


นางสุดใจ แสงศรีเรือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วัดศรีนวนโคกสวาท