อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23-30 เดือน มิถุนายน 2563

... วันที่ 24 ก.ย. 63 (ดูู 57)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่18 เดือนกันยายน 2563

... วันที่ 18 ก.ย. 63 (ดูู 63)

โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ประจำปี2563 เดือน กันยายน พ.ศ.2653

... วันที่ 15 ก.ย. 63 (ดูู 60)

โครงการอบรมศีล 5 ประจำปี 2563 วันที่14 เดือนกันยายน พ.ศ.2563

... วันที่ 14 ก.ย. 63 (ดูู 60)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่11 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

... วันที่ 11 ก.ย. 63 (ดูู 43)

โครงการอบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลสะอาด กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

... วันที่ 2 ก.ย. 63 (ดูู 56)

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.กำแมด ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563

... วันที่ 31 ส.ค. 63 (ดูู 69)

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง วันที่ 26 สิงหาคม 2563

... วันที่ 27 ส.ค. 63 (ดูู 49)

ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางสิริกิติ์บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ. บ้านกำแมดหมู่ที่1,7,16 และบ้านห้วยค้อหมู่ที่13 วันจันทร์ที่10 พ.ศ.2563

... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 63)

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต

... วันที่ 3 ส.ค. 63 (ดูู 77)

กิจกรรมปลูกป่าชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. กุดชุม และชาวบ้านโคกสวาท ณ วัดป่าโคกสวาท

... วันที่ 24 ก.ค. 63 (ดูู 42)

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2563

สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่อง ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26  มิถุนายน ประจำปี 2563 โดยมีกรอบแนวคิด "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด"   ... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 37)

โครงการร่วมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 15 มิถุนายน 2563

... วันที่ 15 มิ.ย. 63 (ดูู 82)

โครงการบรมเชิงปฎับัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (2019 covIP - 19 วันที่ 18 มีนาคม 2563

... วันที่ 19 มี.ค. 63 (ดูู 111)

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดศรีนวลบ้านโคกสวาท ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโธร

... วันที่ 21 ก.พ. 63 (ดูู 236)

โครงการปฎิบัติธรรม ณ วัดป่าช้าบ้านหัวงัวโนนยางวันที่ 6-10 มกราคม 2563

... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 194)

ประเพณีบุญคูณลานตำนานข้าวอินทร์วิถีวัฒนธรรมยโสธร ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563

... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 140)

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2563

​... วันที่ 13 ม.ค. 63 (ดูู 81)

จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศพระบรมราชาภิเษก

จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศพระบรมราชาภิเษก ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ... วันที่ 8 ม.ค. 63 (ดูู 86)

โครงการจัดเสริมพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัย ศพด.ทั้ง 6 ศูนย์ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

/upload/files/S__4694050.jpg... วันที่ 27 ก.ย. 62 (ดูู 125)