อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

ประชุมแนวทางการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด วัน พุธที่ 22 มิถุนายน 2565

... วันที่ 23 มิ.ย. 65 (ดูู 5)

อบต.กำแมดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล บ้านหัวงัว หมู่ที่ 2 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งจัดประชุม ฯ ขึ้น ณ ห้องปร..... วันที่ 21 มิ.ย. 65 (ดูู 6)

การจัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยกองคลัง ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 , 7 และหมู่ที่ 16 บ้านกุดแมด ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ในการจัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรองนายกองค์..... วันที่ 10 มิ.ย. 65 (ดูู 9)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง ถนนหมายเลข 3017

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดย นายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกองช่าง และสังกัดสำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ลงพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางถนนหมายเลข 3017 โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่อา..... วันที่ 9 มิ.ย. 65 (ดูู 9)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือน มิถุนายน 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ต.กำแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร ในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ... วันที่ 7 มิ.ย. 65 (ดูู 13)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหิน หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยเจ้าหน้าที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อ        ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหิน หมู่ที่ 4 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 18 พ.ค. 65 (ดูู 14)

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.กำแมด ร่วมกับชุมชนบ้านกำแมด ระหว่างวันที่4-5 เดือนพฤษภาคม 2565

... วันที่ 6 พ.ค. 65 (ดูู 82)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวงัว

วันที่ 28 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยเจ้าหน้าที่สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวงัว หมู่ที่ 14 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 28 เม.ย. 65 (ดูู 30)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการถนนสวย เส้นโนนยาง-กำแมด

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด นำโดยนายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนสายบ้านโนนยาง-บ้านกำแมด ภายใต้หัวข้อ "โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตาม..... วันที่ 22 เม.ย. 65 (ดูู 97)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ บ้านโนนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 20 เม.ย. 65 (ดูู 39)

NO Gift Policy งดรับงดให้ของขัวญ

... วันที่ 12 เม.ย. 65 (ดูู 32)

โครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน

... วันที่ 12 เม.ย. 65 (ดูู 73)

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 31 มีนาคม 2565 บุคลากรสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ โรงเรียนกำแมดขันติธรรม บ้านกำแมด หมู่ที่ 1 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 31 มี.ค. 65 (ดูู 37)

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา/ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้านให้แก่สมาชิกผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ 6 บ้านหนองตาไก้ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร... วันที่ 30 มี.ค. 65 (ดูู 35)

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน/เสียหาย เนื่องจากเหตุวาตภัยในพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด มอบหมายให้นายอดุลย์  วันดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด และเจ้าหน้าที่ (คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวาตภัยในพื้นที่เมื่อประมาณวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาช..... วันที่ 29 มี.ค. 65 (ดูู 37)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด มอบหมายกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่เพื่อมอบเก้าอี้สุขาเคลื่อนที่ให้ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลกำแมด

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น.  นายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด มอบหมายให้นายกิตติพศ  สัตย์ซื่อ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ลงพื้นที่ไปมอบเก้าอี้สุขาเคลื่อนที่ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายในพื้นที่ตำบลกำแมด... วันที่ 29 มี.ค. 65 (ดูู 43)

การประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน เดือนมีนาคม 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประชุมร่วมกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้านภายในพื้นที่ตำบลกำแมด เพื่อประสานและบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและท้อ..... วันที่ 24 มี.ค. 65 (ดูู 40)

แจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน้ำภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยนายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด มอบหมายให้  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว ได้ใช้ในการอุปโภค/บ..... วันที่ 17 มี.ค. 65 (ดูู 40)

การล้างทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปาเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ (16 มีนาคม 2565) เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยนายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ร่วมกันออกไปทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปาเพื่อให้บริการแก่ประชาชนภายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 14 ... วันที่ 16 มี.ค. 65 (ดูู 45)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้รับการกักตัว ฯ

วันนี้ (15 มีนาคม 2565) เวลาประมาณ 10.40 น. นายรพีพัฒน์  ทำเลดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด เดินทางลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัวเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ผู้อยู่ระหว่าง..... วันที่ 15 มี.ค. 65 (ดูู 37)