สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางสุภาภรณ์ สังคะลุน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวศิริลักษณ์ เวฬุวนารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวคคนงค์ พึ่งตน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายปัญญา นนทะการ
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวปวีสุดา อ่างแก้ว
นิติกร


นายดาวใหม่ เวฬุวนารักษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวมนัสนันทน์ แก่นจำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววิชชุดา โรมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐพร อินอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายลุทธิพงษ์ ชูรัตน์
นักการภารโรง


นายอิสรพงษ์ ช่างไชย
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวยุพิน ทองที่
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)


นายธนวัฒน์ โพธิ์พระทอง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นางสาวสุกันยา รุ่งเรือง
คนงานทั่วไป


นางสาวฝนทิพย์ แสงศรีเรือง
คนงานทั่วไป


นายเอกภพ แก่นจำปา
พนักงานดับเพลิง