สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


น.ส.ปณิชา ทักษญาพันธ์
ปลัด อบต.


นายประวัติ ยางธิสาร
รองปลัด อบต.


นางสุภาภรณ์ สังคะลุน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวศิริลักษณ์ เวฬุวนารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวคคนงค์ พึ่งตน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายโกฏษฐา ใครบุตร
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นายดาวใหม่ เวฬุวนารักษ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวมนันทน์ แก่นจำปา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายลุทธิพงษ์ ชูรัตน์
นักการภารโรง


นางทิวาพร ธนาคุณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายณัฐพร อินอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวยุพิน ทองที่
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)


นายอิสรพงษ์ ช่างไชย
พนักงานขับรถยนต์


นายธนวัฒน์ โพธิ์พระทอง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ