การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2564   4 มี.ค. 64 4
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปีงบประมาณ 2564   1 ก.พ. 64 4
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ประจำปี 2564   4 ม.ค. 64 4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลตำบล และศึกษาวิจัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563   30 ธ.ค. 63 5
การเเต่่งตั้งตัวเเทนประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 20-003 สายเเยกทางหลวงหมายเลข ยส.3017   28 เม.ย. 63 48
การเเต่่งตั้งตัวเเทนประชาคมร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 20-002 สายเเยกทางหลวงหมายเลข ยส.3017   28 เม.ย. 63 45
คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   13 ก.พ. 63 51
การเเต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   8 ม.ค. 62 39
การเเต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   8 ม.ค. 62 52
การเเต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนา   4 ม.ค. 62 41