การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 16

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.64 - 31 มีนาคม 2565)   8 เม.ย. 65 32
รายงานการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามแบบ ปค.5 ประจำปี 2563   29 ธ.ค. 63 114
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563   29 ธ.ค. 63 107
รายงานการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามเเบบ ปค.5   6 ธ.ค. 62 150
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   6 ธ.ค. 62 146
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   24 ม.ค. 62 134