คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 8

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือการพัฒาเเละส่งเสริมมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.กำเเมด   8 ต.ค. 61 41
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   30 ต.ค. 58 39
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   30 ต.ค. 58 42
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   30 ต.ค. 58 40
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   30 ต.ค. 58 43
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   30 ต.ค. 58 34
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   30 ต.ค. 58 43
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   30 ต.ค. 58 46
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล   30 ต.ค. 58 42
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   30 ต.ค. 58 43
การแจ้งขุดดิน   30 ต.ค. 58 44
การแจ้งถมดิน   30 ต.ค. 58 39
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   30 ต.ค. 58 46
การรับชำระภาษีป้าย   30 ต.ค. 58 42
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   30 ต.ค. 58 42
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   30 ต.ค. 58 42
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   30 ต.ค. 58 43
คู่มือประชาชน   20 ก.ค. 57 51