ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปี 2562


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ประจำปี 2562

            
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่พื้นที่ดิน หรือพื้นที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย ผู้มีหน้าที่ภาษีนำเงินมาชำระค่าภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งใช้หาผลประโยชน์ โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่างๆ ให้เช่า หรือผู้อื่นอยู่อาศัย เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบนแสดงรายการเพื่อเสียภาษีซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคม - ภุมภาพันธ์ของทุกปี
ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากป้าย หมายถึง ภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้ายภายในเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปี
 
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 62   View : 179