องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ


ออนไลน์ : 2

Gallery :: องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการ "สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยการตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามบริเวณสองข้างทางในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด 
วันที่ : 14 กันยายน 65   View : 19