กิจกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เดือน สิงหาคม 2565


ออนไลน์ : 5

Gallery :: กิจกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เดือน สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดยโสธร ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือน สิงหาคม 2565  ตามโครงการ "สะออน 50 ปี ศรียโสธร สู่เมืองความปลอดภัยทางถนน" โดยในการนี้ได้มอบหมายให้บุคลากรทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุตามจุดเสี่ยงบริเวณสองข้างทางของถนนสายโนนยาง - กำแมด ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ : 4 สิงหาคม 65   View : 4