อบต.กำแมดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล


ออนไลน์ : 5

Gallery :: อบต.กำแมดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล บ้านหัวงัว หมู่ที่ 2 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งจัดประชุม ฯ ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยในการนี้ ในภาคบ่ายรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ข้าราชการ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ที่จะจัดทำโครงการดังกล่าวด้วย
วันที่ : 21 มิถุนายน 65   View : 6