การจัดตั้งศูนย์พักคอย (CommunityIsolation Center) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด


ออนไลน์ : 8

Gallery :: การจัดตั้งศูนย์พักคอย (CommunityIsolation Center) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด
 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด ได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (CommunityIsolation Center) เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน การรับรายงานตัวของผู้เดินทางในเขตพื้น และเข้ากักตัวในสถานที่สำหรับพักคอยรอเตียง เป็นไปได้อย่างทันท่วงที ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ยส 0218/ว730 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานในระดับพื้นที่
  
วันที่ : 3 สิงหาคม 64   View : 75