คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 9

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   11 มี.ค. 64 121
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   11 มี.ค. 64 120
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   11 มี.ค. 64 109
การขออนุเคราะห์ดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   11 มี.ค. 64 112
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   11 มี.ค. 64 106
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 64 103
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 64 100
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 64 97
การแจ้งขุดดิน   11 มี.ค. 64 97
การแจ้งถมดิน   11 มี.ค. 64 89
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   11 มี.ค. 64 94
การรับชำระภาษีป้าย   11 มี.ค. 64 79
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   11 มี.ค. 64 89
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   11 มี.ค. 64 89
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   11 มี.ค. 64 85
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21   11 มี.ค. 64 126
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   11 มี.ค. 64 95
คู่มือประชาชน   11 มี.ค. 64 97
ประกาศใช้คู่มือประชาชน   11 มี.ค. 64 89
คำขออนุญาติก่อสร้าง ข.1   4 มิ.ย. 63 125