คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 7

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   11 มี.ค. 64 10
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   11 มี.ค. 64 7
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   11 มี.ค. 64 6
การขออนุเคราะห์ดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   11 มี.ค. 64 6
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   11 มี.ค. 64 6
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 64 5
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 64 6
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   11 มี.ค. 64 5
การแจ้งขุดดิน   11 มี.ค. 64 5
การแจ้งถมดิน   11 มี.ค. 64 7
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   11 มี.ค. 64 6
การรับชำระภาษีป้าย   11 มี.ค. 64 4
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   11 มี.ค. 64 5
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   11 มี.ค. 64 6
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   11 มี.ค. 64 6
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21   11 มี.ค. 64 7
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   11 มี.ค. 64 6
คู่มือประชาชน   11 มี.ค. 64 6
ประกาศใช้คู่มือประชาชน   11 มี.ค. 64 4
คำขออนุญาติก่อสร้าง ข.1   4 มิ.ย. 63 48