คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คำขออนุญาติก่อสร้าง ข.1   4 มิ.ย. 63 32
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562   24 ต.ค. 62 54
เผยแพร่บทความเรื่องขอดูคะแนนโหวตให้ออก,อาหารกลางวันของหนู,งานใหญ่คุมให้ดีนะ,อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ,ลูกผมเรียนเก่ง   3 ต.ค. 62 56
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   7 มิ.ย. 62 88
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   30 ต.ค. 58 80
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   30 ต.ค. 58 75
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   30 ต.ค. 58 79
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   30 ต.ค. 58 79
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   30 ต.ค. 58 66
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   30 ต.ค. 58 85
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   30 ต.ค. 58 81
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล   30 ต.ค. 58 76
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   30 ต.ค. 58 75
การแจ้งขุดดิน   30 ต.ค. 58 77
การแจ้งถมดิน   30 ต.ค. 58 71
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   30 ต.ค. 58 82
การรับชำระภาษีป้าย   30 ต.ค. 58 75
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   30 ต.ค. 58 74
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   30 ต.ค. 58 79
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   30 ต.ค. 58 79
คู่มือประชาชน   20 ก.ค. 57 95
ประกาศใช้คู่มือประชาน   20 ก.ค. 57 86