การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ออนไลน์ : 16

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 2565   8 เม.ย. 65 39
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 2565   8 เม.ย. 65 37
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   21 ม.ค. 65 19
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564   1 ต.ค. 63 106
วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล 8 ประการ   1 ต.ค. 63 112
นโยบายพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเเมดให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการบริหารงาน   3 ม.ค. 62 143
มาตรการส่งเสริมทความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   5 ต.ค. 61 138
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกำเเมด   5 ต.ค. 61 119